Diepenbrock Coaching

  • Een opdracht kan ook tot stand komen door een schriftelijke of mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult/sessie. Huisbezoeken zullen in overleg met elkaar worden gepland. De frequentie kan in overleg worden aangepast.
  • Particuliere cliënten krijgen maandelijks een factuur toegestuurd naar hun emailadres. Een notabedrag dient binnen 14 dagen voldaan te worden, tenzij anders afgesproken.
  • Het karakter van de dienstverlening is gericht op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. De coach verplicht zichzelf om zich daarvoor in te spannen binnen de kaders van de bedrijfsfilosofie. De cliënt past deze inzichten naar eigen keuze al dan niet toe in zijn persoonlijke situaties.
  • Bij verhindering of ziekte dient minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd, afzeggen kan per telefoon, whatsapp of per mail. Bij het niet of niet tijdig afmelden wordt de gereserveerde sessietijd in rekening gebracht. Indien de coach de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
  • Tijdens de evaluatiemomenten wordt er besproken hoe er aan de doelen is gewerkt en wat er is bereikt, ook wordt er in overleg besloten hoe de coaching wordt voortgezet en of er doelen worden toegevoegd.
  • De coach kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte gevolgen van normaal, verkeerd of onoordeelkundig gebruik van door haar geleverde diensten en informatie. Ook kan de coach niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade. In alle hierboven niet genoemde gevallen beperkt de eventuele aansprakelijkheid van de coach zich tot de hoogte van het bedrag dat met deze opdracht voor deze cliënt gemoeid is.